Dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

- dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Celem wypełnienia obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1) uprzejmie informujemy co następuje :

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Główna 1, 32-615 Grojec; NIP : 549-20-84-576; REGON : 357202833 - reprezentowana przez Dyrektora Panią Barbarę Gasidło.

Może Pani/Pan się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie : (33) 842 81 32,
 • listownie na adres: 32-615 Grojec, ul. Główna 1,
 • przez e-mail: gbp@gbp.gminaoswiecim.pl

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu jest Pani Tamara Paw.

Może Pani/Pan się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie : (33) 842 81 32,
 • listownie na adres: 32-615 Grojec, ul. Główna 1,
 • przez e-mail: gbp@gbp.gminaoswiecim.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.a i lit.b ww. Rozporządzenia oraz art.221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (j.t Dz. U z 2018r., poz.917 z późn. zm.).

Celem przetwarzania danych jest:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników zmierzającego do zawarcia umowy o pracę, zlecenia czy dzieło,
 • udział w rekrutacjach przyszłych – o ile wyrażono na to zgodę.

4. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia bieżącej rekrutacji, do chwili jej rozstrzygnięcia.

Jeśli wyrażono taką zgodę dane osobowe będą przetwarzane także w czasie przyszłych rekrutacji – do chwili wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Po upływie tego czasu dane zostaną usunięte.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być :

 • pracownicy w zakresie upoważnień nadanych przez Administratora,
 • podmioty współpracujące z Biblioteką lub świadczące na jej rzecz usługi w celu realizacji zadań Biblioteki, o których mowa w pkt.3 (np. Poczta Polska, serwisanci oprogramowania komputerowego).

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany. Jednak nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE możesz zapoznać się w tym miejscu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?id=1527231435659&uri=CELEX:32016R0679